Vakurupe vatunga mosomeya tavauyunga eyi vana kumona

By IAfrica
In Namibia
Apr 9th, 2014
0 Comments
86 Views

TSUMEB-Vakurupe vatunga morukanda rwa Nomtsoub, evango eli lyakara asi lyovakurupe moSomeya, ngesi kapi vana kara noruhafo, kukwama eparu eli vana kara nalyo eli vana kumona awo asi nkenye ezuva udona kuna kuligwederera.Embo lyawo eli lyovakurupe ewa, nye upyu wakaramo. Nsene gumwe una mugwana uvera masiku,vantu ava nani vhura kupindura asi vayavaterenge vakwetu ava twatunga nawo membo eli nye nawo kwakurupa ngwendi nyame. Makura natuvenye twahepa nye kuhanda masiku nagenye dorogo ngurangura.Yimo ana kutanta gumwe gwawo gonomvhura 75, Erastus Naibeb.

Mukurona gevango Magdalena Neises, katente asi sinzi sovakurona ava kwahara unene kulya yisima nakatafura, nonyanga nosopa kumwe nonyama.Nomtsoub,evango eli lyakara asi kwatungapo vanatu wokusika ko 72. Ano navenye kufuta nye N$150.00 mokwedi, ano yimaliva eyi ose kuuyiruganesa kufuta mema,rutjeno ntani moomo yimo atugwana nzambi zetu, yimo ana kutanta Neises. Nokugwedako asi evango eli kukara lina paturuka siruwo nasinye,ano varugani unene ngwendi mwene kutara momalimba gawo vakarande nondja dovakurupe ava.Mokukwama nye gumwe gwawo Joseph Murauli,gonomvhura 66, age katjangwilire asi mukaro pevango eli nkenye mvhura kuna kuligwederera kuuyipa. “ Ose kufuta N$150.00 nkenye kwedi, nye apa novera kwato ugendero wokututwara kosipangero.” Kwato mema gomapyu siruwo sokufu, ntani noguwo twahepa kuranda nyamwetu. Ano nsene kapi onofutu yimaliva oyo vaturapo, hawe ove ngoso kapi togwana nondja.

Yimo ana kutanta Murauli. Gumwe nage gatunga mevango lyoolyo Josephina Njuwaki gonomvhura 76, katanterere sayitunga zaNew  Era asi nondja edi ava li kapi dakara nampili nakauke donongwa. Mwato magadi, ntani kwakara asi yido nondja dankenye ezuva. Udona wakarapo wounene, wokukkatuka nyamwetu tukatjeve yitare.  Ose nkenye ezuva kuna kukurupa yipo asi udigu asi tuka rete simpe yitare. Kapi twakara nomfewa zokukuhisa ndi zokulikuhisa. Mukurona gevango kudumbuka po 17h00, makura tazi kembo nokutusiga tukare nyoselike twahepa kulipakera nyamwetu sinka yimo ana kutanta Njuwaki. Gumwe gwawo nage gatunga mevango lyoolyo, Hendrik Hanadap, gonomvhura 81, katjangwilire asi nondja edi ava li kudirugana ngwendi dedi asi kudiruganena kwava vana kara momukarodona. Hanadap, katente asi evango eli kwato oku lyalisigire noku avazugumine yihando.”Karunga ana yidiva asi nondja edi kureta tupu ezimo lyokupwagapwaga ntani sinzi sonondja edi kukahagera nkenye apa kekero.” Nosilikido asi vamwe kuna kutundapo. Gabriel Ndahafitah, gumwe nye gatunga pevango eli nomvhura 16, nage kaligwire novakwawo asi mukaro kapi gwakurunduruka guze kokuwa. “ Ose nkenye apa kutanta asi yirumbu yidona, ano vasovagani pwanyose vene hawe tuvadona unene kupitaka sirumbu.”Yimo ana kutanta Ndahafitah ogu ana kara nosivavi keho lyendi.

This post has already been read 2 times!


Comments are closed.